สัมมนาสถานศึกษาปลอดกัญชาและยาเสพติด ผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน

[section] [row] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”3087″ lightbox=”true”] [/col] [/row] [row h_align=”center”] [col span=”8″ span__sm=”12″ align=”center”] [ux_text font_size__sm=”0.75″]

รุ่นที่ 1 ปิดรับสมัครวันนี้ 12 ต.ค. เวลา 15.30น.
รุ่นที่ 2 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 17 ต.ค. 65

[/ux_text] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″ divider=”0″ align=”center”] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″ align=”center”] [ux_banner height=”500px” height__sm=”56.25%” bg=”2961″ visibility=”hidden”] [text_box position_x=”50″ position_y=”25″] [title text=”ชมบรรยากาศเขาใหญ่” tag_name=”h4″] [video_button video=”https://www.youtube.com/watch?v=Pi9yJJpPBZs”] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″ padding=”30px 0px 0px 0px”]

วิทยากร

[divider align=”center”] [/col] [/row] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image_box style=”bounce” img=”3119″ image_width=”50″ image_radius=”6″] [ux_text text_color=”#446084″]

ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล

นักวิทยาศาสตร์ Centre for Addiction and Mental Health Canada

[/ux_text] [/ux_image_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image_box style=”bounce” img=”3115″ image_width=”50″ image_radius=”6″] [ux_text text_color=”#446084″]

คุณวัชรพงศ์ พุ่มชื่น

นักพัฒนางานวิชาการ ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

[/ux_text] [/ux_image_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image_box style=”bounce” img=”3116″ image_width=”50″ image_radius=”6″] [ux_text text_color=”#446084″]

ภญ.พัทธนันท์ ปริสัญญุตานนท์

ที่ปรึกษาโครงการบอกโทษกัญชาและยาเสพติด ชมรมสื่อดีดิจิตอล (D New Media)

[/ux_text] [/ux_image_box] [/col] [/row] [row h_align=”center”] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image_box style=”bounce” img=”3117″ image_width=”50″ image_radius=”6″] [ux_text text_color=”#446084″]

พี่ปอนด์
ภัควัฒน์ รัตนสิริอำไพ

Tiktok
ช่อง Pondonnews
ผู้ติดตาม 1.3 M

[/ux_text] [/ux_image_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image_box style=”bounce” img=”3118″ image_width=”50″ image_radius=”6″] [ux_text text_color=”#446084″]

อาจารย์อัชฌา หลิ่วเจริญ (อ.ปุ๊กกี้)

ประธานหลักสูตร “ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล” ที่ได้รับการรับรองจาก สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

[/ux_text] [/ux_image_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image_box style=”bounce” img=”3122″ image_width=”50″ image_radius=”6″] [ux_text text_color=”#446084″]

ผศ.ดร. ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

[/ux_text] [/ux_image_box] [/col] [/row] [/section] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_video url=”https://youtu.be/hb6qHacIIEw”] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [title style=”bold-center” text=”เกี่ยวกับสัมมนา” size=”undefined”]

ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน ขยายตัวในกลุ่มผู้เสพ จากกลุ่มผู้ใช้แรงงานไปสู่กลุ่มเยาวชนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยิ่งในเวลานี้ กัญชาซึ่งเคยเป็นสารเสพติดผิดกฎหมายนั้น ได้เปลี่ยนเป็นกัญชาเสรีมีได้ทั่วไป ทำให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย โดยเฉพาะเยาวชนนำกัญชาไปใช้โดยขาดความเข้าใจ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ชมรมสื่อดีดิจิทัล (D New Media) เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดสัมมนาสถานศึกษาปลอดกัญชาและยาเสพติด ผลิดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน เพื่อให้ผู้บริหารและครูอาจารย์ในสถานศึกยา มีแนวทางการป้องกันให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากกัญชาและยาเสพติดทุกประเภทและเสริมทักษะ ในการผลิตสื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับ โทษภัยของกัญชาเละยาสพติดเพื่อเยาวชน

[/col] [/row] [gap height=”54px”] [row padding=”50px 0px 0px 0px”] [col span__sm=”12″ align=”center”] [title style=”bold-center” text=”สิ่งที่ควรทราบในการเข้าร่วมสัมมนา” size=”undefined”] [ux_image id=”3089″ lightbox=”true”] [ux_image id=”3090″ lightbox=”true”] [ux_text visibility=”hidden”]

เนื่องจากทางโครงการฯ ขอใช้สถานที่ปฏิบัติธรรมในการจัดสัมมนาฯ
จึงขอความร่วมมือจากผู้มาร่วมสัมมนาฯ ทุกท่าน ดังนี้

1) ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ที่มีอาการป่วยไม่สบาย, มีไข้, เจ็บคอ งดเข้าร่วมสัมมนาฯ
2) ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ตรวจ ATK ล่วงหน้า 1 วันก่อนเดินทาง พร้อมแสดงหลักฐานผลการตรวจ ATK ให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันที่เดินทางมาถึง ณ จุดลงทะเบียนอาคารสัมมนา WPV 3
3) แต่งกายชุดสุภาพ และขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยตลอดการสัมมนาฯ (งดเสื้อผ้ารัดรูป กางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุด)
4) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ขอความร่วมมือไม่ออกนอกพื้นที่จัดสัมมนาฯ
5) ไม่อนุญาตให้นำบุคคลอื่นนอกเหนือจากรายชื่อที่ทางสถานศึกษาส่งมาในใบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาฯ
6) ทางโครงการฯ ได้บริการจัดเตรียมอาหารมื้อเช้า-เที่ยงแบบบุฟเฟ่ และไม่มีบริการอาหารมื้อเย็น แต่ทางโครงการฯ ได้เตรียมขนมปังและน้ำดื่มเพื่อให้บริการทุกท่านอย่างเพียงพอ
7) กำหนดการสัมมนาฯ จะมีกิจกรรมสวดมนต์ ฝึกสติตามหลักพระพุทธศาสนา ก่อนเริ่มการสัมมนาเพื่อสร้างความพร้อมในการเรียนรู้
8) สิ่งที่ควรเตรียมมาเพิ่มเติม เช่น ไม้แขวนเสื้อ เสื้อกันหนาว ยาประจำตัว(ถ้ามี) และเครื่องเขียน

[/ux_text] [ux_image id=”3085″ image_size=”original” width=”65″ width__sm=”100″ lightbox=”true”] [/col] [/row] [row h_align=”center”] [col span=”9″ span__sm=”12″ align=”center”] [title style=”bold-center” text=”ตัวอย่างเกียรติบัตร” size=”undefined”]

แต่ละรุ่นจะได้เกียรบัตร 2 ฉบับ

[ux_slider] [ux_image id=”3097″ lightbox=”true”] [ux_image id=”3096″ lightbox=”true”] [ux_image id=”3099″ lightbox=”true”] [ux_image id=”3098″ lightbox=”true”] [/ux_slider] [/col] [/row] [row padding=”50px 0px 0px 0px”] [col span__sm=”12″ align=”center”] [scroll_to title=”ติดต่อ” link=”#contact”] [title style=”bold-center” text=”ติดต่อสอบถาม” size=”undefined”] [featured_box img=”2915″]

06-5691-4492 , 08-0060-8476

[/featured_box]

 

[/col] [/row]