รุ่นที่ 1 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 ต.ค 65
รุ่นที่ 2 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 17 ต.ค. 65

เกี่ยวกับสัมมนา

ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน ขยายตัวในกลุ่มผู้เสพ จากกลุ่มผู้ใช้แรงงานไปสู่กลุ่มเยาวชนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยิ่งในเวลานี้ กัญชาซึ่งเคยเป็นสารเสพติดผิดกฎหมายนั้น ได้เปลี่ยนเป็นกัญชาเสรีมีได้ทั่วไป ทำให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย โดยเฉพาะเยาวชนนำกัญชาไปใช้โดยขาดความเข้าใจ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ชมรมสื่อดีดิจิทัล (D New Media) เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดสัมมนาสถานศึกษาปลอดกัญชาและยาเสพติด ผลิดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน เพื่อให้ผู้บริหารและครูอาจารย์ในสถานศึกยา มีแนวทางการป้องกันให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากกัญชาและยาเสพติดทุกประเภทและเสริมทักษะ ในการผลิตสื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับ โทษภัยของกัญชาเละยาสพติดเพื่อเยาวชน

สิ่งที่ควรทราบในการเข้าร่วมสัมมนา

ติดต่อสอบถาม

 

เข้ากลุ่มไลน์