ลำดับชื่อ - นามสกุล 
1กมลพรรณ ตะไลชั่งดาวน์โหลด
2รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ดาวน์โหลด
3ทรงธรรม เจริญค้าดาวน์โหลด
4นันท์นภัส อำนาจดาวน์โหลด
5อุรัสยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ตดาวน์โหลด
6ธีร์วศิษฐ์ พงศ์พันธ์ดาวน์โหลด
7วิรัลพัชร เทียนมณีดาวน์โหลด
8ศุภการ โทรัตน์ดาวน์โหลด
9ณัฐกฤตา ใจห้าวดาวน์โหลด
10สฤษฎ์พงศ์ หลักแหลมดาวน์โหลด
11นภาภัสร์ ชาวนาผลดาวน์โหลด
12เพ็ญพิชชา กรศรีประเสริฐดาวน์โหลด
13อังคณา ธราพรดาวน์โหลด
14วริศรา ธราพรดาวน์โหลด
15อาทิตยา วิจักขณากุลดาวน์โหลด
16ธิดารัตน์ ประสมสุขดาวน์โหลด
17พัชรพรรณ โกยทองดาวน์โหลด