คณะกรรมการตัดสินผลงาน

รอบคัดเลือก

ระดับประถมศึกษา

ผศ.ดร.ศิริพร ฉิมพลี

อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ครูอุทิษา อ่วมมั่น

อดีตครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” จังหวัดสระบุรี

ผศ.ดร.สุชาติ ปรักทยานนท์

หัวหน้าภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ครูจิดาภา เฉิดฉวีวรรณ

อดีตครูชำนาญการพิเศษ​ โรงเรียน​อู่ทอง​ จ.สุพรรณบุรี

ผศ.สัคพัศ แสงฉาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ.ดร.สริญญา รอดพิพัฒน์

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ประไพ เปียสนิท

อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ระดับมัธยมศึกษา

รศ.ดร.จันทิรา โกมาสถิตย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.สุชาดา ทองมาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครูสิงขอน ฉนำกลาง

อดีตครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จ.นครราชสีมา

ผศ.ดร.วิไลพร สุจริตธรรมกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์เกียรติศักดิ์ ล้วนมงคล

อาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ครูวรรณี จันทรสุภา

อดีตครูโรงเรียนวัดดอนทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์

รศ.ดร.ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร

อดีตอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์ขวัญนภา วัจนรัตน์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครูวสันต์ พัฒทวี

อดีตครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร

ระดับอุดมศึกษา

นางธนิดา กุลรุ่งโรจน์

อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

นายทศพล มากระจัน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุรุสภา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

ภญ.ชยุดา พวงศรี

เภสัชกรโรงพยาบาลรามาธิบดี

นายศิวะ ทาทราย

อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

พันโท นายแพทย์สิริพงศ์ พัฒนธนาวิสุทธิ์

สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

คุณนรา เทียมคลี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หน่วยงาน กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

รอบตัดสิน

ระดับประถมศึกษา

คณะกรรมการตรวจ 100 ข้อ

คุณอุดร ขันชะลี

อดีตอาจารย์สอนกฎหมายโรงเรียนแพทย์แผนไทย

รศ.กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์

ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (อดีตอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)

พญ.ภัทราภรณ์ กินร

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และจิตแพทย์การเสพติด,กรรมการชมรม จิตเวชศาสตร์การเสพติดแห่งประเทศไทย (TSAP)

คณะกรรมการตรวจกิจกรรมสร้างกระแส

ผศ.ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผศ.ดร.ธีราวุฒิ ภู่สันติสัมพันธ์

รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พญ.กีรติกานต์ ลำดับวงศ์

เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน และแพทย์ผิวหนัง (ประกาศนียบัตรประกาศหลักสูตรแพทย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยา)

พญ.วริศรา เพชรวิภูษิต

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก

คุณจิตรลดา ปรีชาหาญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บิวตี้ นิสต้า จำกัด

ระดับมัธยมศึกษา

คณะกรรมการตรวจ 100 ข้อ

ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์

ประธานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

อาจารย์วิฑูรย์ ตันสุวรรณรัตน์

ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (อดีตอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์)

คุณอัชฌา หลิ่วเจริญ

อาจารย์พิเศษปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะกรรมการตรวจกิจกรรมสร้างกระแส

ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์

อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คุณวรวุฒิ สายบัว

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บิวตี้ นิสต้า จำกัด

คุณวัชรพงศ์ พุ่มชื่น

นักพัฒนางานวิชาการ ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ

ผศ.พญ.ลำพู โกศัลวิทย์

อาจารย์จิตแพทย์ สังกัด ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับอุดมศึกษา

คุณประเทืองศรี ขันชะลี

อดีตผู้ประเมินอภิมานภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

คุณสิริวรรณ อนันต์สุขสกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลก

พญ.ณัฎฐ์ชญาธิปก์ กิตติจำเริญ

อายุรแพทย์โรคหัวใจ (เฉพาะทางด้านสรีระไฟฟ้าหัวใจ) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์