ติดตามอัพเดทความรู้เรื่อง “กัญชาและยาเสพติด”

ได้ที่ เพจ ห่างกัญนะ 
ทางเพจได้รวบรวมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอันตรายจากกัญชา/กัญชง และสารเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน ขยายตัวในกลุ่มผู้เสพ จากกลุ่มผู้ใช้แรงงานไปสู่กลุ่มเยาวชนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยิ่งในเวลานี้ กัญชาซึ่งเคยเป็นสารเสพติดผิดกฎหมายนั้น ได้เปลี่ยนเป็นกัญชาเสรีมีได้ทั่วไป ทำให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย โดยเฉพาะเยาวชนนำกัญชาไปใช้โดยขาดความเข้าใจ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ชมรมสื่อดีดิจิทัล (D New Media) เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดโครงการ บอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน โดยให้เขียนเกี่ยวกับ “โทษของกัญชาและยาเสพติด” เขียนมาอย่างน้อย 100 ข้อ (ไม่ซ้ำกัน) ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงทุนรางวัลกว่า 1,000,000 บาท

แบ่งเป็น 2 ประเภท

  1. ประเภทโรงเรียน (ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า)
  2. ประเภทอุดมศึกษา (นิสิตนักศึกษา)

ประเภทโรงเรียน

แบ่งเป็น 2 ระดับ

  • นักเรียนระดับประถมศึกษา: ป.1 – ป.6
  • นักเรียนระดับมัธยมศึกษา: ม.1 – ม.6 หรือเทียบเท่า
1. แต่ละสถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนแกนนำ 5-10 คน เป็นกลุ่มเครือข่ายเยาวชน ไม่นะกัญชาและยาเสพติด (YNAC : Youth Network Against Cannabis) 
 
2. กลุ่ม YNAC เขียนคำตอบ “โทษของกัญชาและยาเสพติด” มาอย่างน้อย 100 ข้อ ไม่ซ้ำกัน 
 
3. กลุ่ม YNAC จัดกิจกรรมสร้างกระแสเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษจากกัญชาและยาเสพติด พร้อมนำเสนอผลการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพนิ่ง คลิปวิดีโอ ฯลฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกช่องทาง และแชร์ผลงานทาง Facebook โดยตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เลือกเป็นสาธารณะ พร้อมติดแฮชแท็ก #กัญชา #โทษของกัญชาและยาเสพติด #บอกโทษเกินร้อยชิงทุนเกินล้าน และส่งผลงานผ่านทางเว็บไชต์ www.dnewmedia.tv

ประเภทอุดมศึกษา

  • ระดับอุดมศึกษา
1. นิสิต นักศึกษารวมกลุ่มกันเป็นทีม ทีมละ 2 คนขึ้นไป เป็นเครือข่ายเยาวชน ไม่นะกัญชาและยาเสพติด (YNAC : Youth Network Against Cannabis)
 
2. ทีม YNAC แต่ละทีมร่วมกันหาคำตอบในหัวข้อ “โทษของกัญชาและยาเสพติด” มาอย่างน้อย 100 ข้อ ไม่ซ้ำกัน 
 
3. ทีม YNAC นำเสนอโทษของกัญชาและยาเสพติด ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกช่องทาง และแชร์ผลงานทาง Facebook โดยตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เลือกเป็นสาธารณะพร้อมติดแฮชแท็ก #กัญชา #โทษของกัญชาและยาเสพติด #บอกโทษเกินร้อยชิงทุนเกินล้าน และส่งผลงานผ่านทางเว็บไชต์ www.dnewmedia.tv

เกณฑ์การตัดสินและพิจารณารางวัล

ประเภทโรงเรียน

เกณฑ์คะแนนคำตอบ หัวข้อ “โทษของกัญชาและยาเสพติด” (100 คะแนน)
1. ตอบได้ตรงประเด็น
– บอกโทษ พิษภัย ผลเสีย ของกัญชาและยาเสพติด
– บอกผลกระทบจากการใช้กัญชาและยาเสพติด ที่จะเกิดกับกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน
– บอกผลกระทบจากการใช้กัญชาและยาเสพติด ที่จะเกิดต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน/สังคม ประเทศชาติ และผลทางด้านศีลธรรม
2. เป็นประโยค/ข้อความที่สมบูรณ์ เรียงลำดับเนื้อหาเข้าใจง่าย
3. สื่อความได้ชัดเจน ไม่วกวนสับสน

เกณฑ์คะแนนกิจกรรมสร้างกระแส รณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลกัญชาและยาเสพติด (20 คะแนน)
1. เนื้อหาการให้ความรู้ เป็นเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับโทษจากกัญชาและยาเสพติด เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลจากกัญชาและยาเสพติด
2. รูปแบบกิจกรรมมีความสร้างสรรค์ มีวิธีการในการสื่อสารเนื้อหาไปถึงกลุ่มเป้าหมายโดยไม่จำกัดรูปแบบการจัดกิจกรรม/การนำเสนอ
3. ผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม/ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น (ระดับห้องเรียน/ชั้นเรียน/โรงเรียน/ชุมชน/สังคม)

ขั้นตอนการตัดสิน
1. ต้องเขียนครบอย่างน้อย 100 ข้อ ไม่ซ้ำกัน จึงนำมาพิจารณาเพื่อให้คะแนน
2. คณะกรรมการตรวจให้คะแนนคำตอบแต่ละข้อตามเกณฑ์
3. คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนสูงสุด จำนวน 23 ทีม ในแต่ละระดับ จากนั้นคณะกรรมการพิจารณาตรวจให้คะแนนกิจกรรมสร้างกระแสตามเกณฑ์
4. นำคะแนนกิจกรรมสร้างกระแสมารวมกับคะแนนจากคำตอบ “โทษของกัญชาและยาเสพติด” เพื่อสรุปผลรางวัลลำดับต่างๆ

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ประเภทอุดมศึกษา

เกณฑ์คะแนนคำตอบ หัวข้อ “โทษของกัญชาและยาเสพติด”
1. ตอบได้ตรงประเด็น
– บอกโทษ พิษภัย ผลเสีย ของกัญชาและยาเสพติด
– บอกผลกระทบจากการใช้กัญชาและยาเสพติดที่จะเกิดกับกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชน
– บอกผลกระทบจากการใช้กัญชาและยาเสพติดที่จะเกิดต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน/สังคม ประเทศชาติ และผลทางด้านศีลธรรม
2. เป็นประโยค/ข้อความที่สมบูรณ์ เรียงลำดับเนื้อหาเข้าใจง่าย
3. สื่อความได้ชัดเจน ไม่วกวนสับสน
 
ขั้นตอนการตัดสิน
1. ต้องเขียนครบอย่างน้อย 100 ข้อ ไม่ซ้ำกัน พร้อมนำเสนอผลงานเกี่ยวกับโทษของกัญชาและยาเสพติดผ่านทาง Facebook จึงนำมาพิจารณาเพื่อให้คะแนน
2. คณะกรรมการตรวจให้คะแนนคำตอบแต่ละข้อตามเกณฑ์เพื่อสรุปผลรางวัลลำดับต่างๆ
หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

แนวทางการตอบ 100 ข้อ

1-31 ส.ค. 65

รับสมัคร และส่งผลงาน ได้ที่ www.dnewmedia.tv

ตลอดเดือน ส.ค. 65

จัดกิจกรรมรณรงค์บอกโทษกัญชาและยาเสพติดแต่ละสถานศึกษา

20 ก.ย. 65 (วันเยาวชนแห่งชาติ)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

15 ต.ค. 65

พิธีมอบรางวัล

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ประเภทโรงเรียน 2 ระดับ

หมายเหตุ
1) รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 จำนวน 20 รางวัล ในแต่ละระดับ
2) รางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ทุกสถานศึกษาที่มีผลงานผ่านเกณฑ์ตามที่โครงการกำหนด
3) เกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทุกสถานศึกษา ครูผู้ประสานงาน นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ทุนสนับสนุนการดำเนินงาน สำหรับคุณครูผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรมสร้างกระแสรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลกัญชาและยาเสพติดภายในสถานศึกษา สถานศึกษาละ 2,000 บาท ทุกสถานศึกษาที่มีผลงานผ่านเกณฑ์ตามที่โครงการกำหนด

ประเภทอุดมศึกษา

หมายเหตุ
1) รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 จำนวน 20 รางวัล
2) รางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ทุกทีมที่มีผลงานผ่านเกณฑ์ตามที่โครงการกำหนด
3) เกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนิสิตนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ

รู้จักกัญ